Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 14 komentarzy

Kościesza

Kościesza - Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich, bez zmiany treści.

Część 3. I KŁAMSTWO ZAŁOŻYCIELSKIE PRL i „III RP” –O wojnie 1939r .

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

POCHODZENIE PREPARATORÓW I OBECNYCH BENEFICJENTÓW KŁAMSTWA O WOJNIE 1939 R .

 

W wyniku układu Ribbentrop- Mołotow pomiędzy narodowo- socjalistycznymi Niemcami a komunistyczną Rosją, renegocjowanym 28 września 1939r – Związek Sowiecki wziął w zabór wschodnią część Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą 51,6% terytorium Państwa Polskiego. Obejmował on obszar 198 700 km kwadratowych, co przykładowo odpowiadało powierzchni Wielkiej Brytanii. W 1939r na obszarach zagrabionych przez Związek Sowiecki zamieszkiwało 13 200 tys ludzi. Wg języka rodzinnego ludność ta dzieliła się następujaco: polski- 5 274 tys, białoruski- 1 945 tys, żargon i hebrajski- 1 109 tys, rosyjski- 134 tys, ruski (ukraiński)- 4 529 tys, inne- 200 tys[1] .
 W 1939r wykreowana  została bolszewickim najazdem i ewoluowała z upływem czasu, w zależności od bieżacej koniunktury i nowych potrzeb okupanta , nowa grupa społeczności  „polskiej”. Grupa ludnościowa z obcej i często jawnie wrogiej nacji zmieszkującej licznie na obszarze Polski, i mającej dopiero wkrótce uchodzić za stronę „polską”.Nacji, - byłych i obecnych w kolejnych, aż do dziś, pokoleniach  beneficjentów agresji 17 września 1939r- litwaków[2].  
W oparciu głownie o litwaków i rzadziej komunistów innych nacji , Sowieci tworzyli cały okupacyjny aparat administracji i represji. Aparat ten podejmował aktywną walkę ze wszystkim, co polskie, czy to tradycją polskości, czy walcząc z chrześcijańską religią, czy bezpośrednio wspierając eksterminację: od pojedynczych mordów dokonywanych na Polakach po akcje masowych deportacji całych polskich rodzin na zagładę w głąb Rosji. Polaków karano w imieniu władzy sowieckiej za wszelkie przejawy domniemanego ,,antysemityzmu”. „Za przykład groźnego antysemityzmu uznano np. samo użycie słowa ,,Żyd”. Na kresach zakazano pod karą 5 lat łagru używania słowa ,,żyd”, jako rzekomego objawu antysemityzmu i nakazano używać rosyjskiego określenia ,,Jewrej”[3] .”
Od pierwszej fazy okupacji Związek Sowiecki przystąpił do fizycznej likwidacji narodu polskiego na wszystkich ziemiach okupowanych. Od samego jej początku rodzimi komuniści, zwykle Żydzi , pod kuratelą sowieckich agresorów mordowali sąsiadów, grabili i podpalali budynki, niszczyli miejsca kultu katolickiego. Za wykrycie broni wybijano całą rodzinę. Rozbijano kościoły ogniem artyleryjskim, aby parafianie nie uczęszczali na nabożeństwa.
Urzędy NKWD posiadały przygotowane uprzednio przez żydokomunistyczną „polską” agenturę listy oficerów polskich, szczególnie odznaczonych w walkach z roku 1920. Z właściwą sobie surowością wyłapywały ich, by wziąć odwet na każdym z nich z osobna. Większość z nich musiała śmiercią męczeńską przypieczętować swoją służbę żołnierską dla ojczyzny[4].
Od zimy 1940 r do pierwszej połowy 1941r władze sowieckie przeprowadziły cztery masowe deportacje obywateli polskich, głównie Polaków[5].
            Pierwszą deportacja przeprowadzona 10 lutego 1940r objęła 220 tys osób, głównie średnich i niższych funkcjonariuszy państwowych , samorządowych i społecznych .
            Druga deportacja dokonana 13 kwietnia 1940r objęła ponad 320 tys, głównie kobiet, dzieci i starców jako rodzin wywiezionych na zagładę w pierwszej deportacji.
            Trzecia deportacja przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 1940r objęła niemal wyłącznie uchodźców z zachodnich i centralnych województw, w sumie ponad 240 tys ludzi. Do tej grupy dołączono inteligencję zawodową jako ,,element kontrrewolucyjny” i drobnych kupców jako ,,element spekulacyjny”.
            Czwarta deportacja na zagładę z czerwca 1941r , głownie z Wileńszczyzny objęła inteligencję zawodową, kolejarzy, wykwalifikowanych robotników, rzemieślników, możniejszych gospodarzy i uchodźców z Polski Zachodniej, jacy znaleźli się na tym trenie. Ogółem objęła 300 tys osób[6].
            Ostatnie transporty kolejowe wywożonych na zagładę Polaków odchodziły do ZSRR jeszcze w pierwszych dniach wojny niemiecko- sowieckiej.
Za sprawą wskazań dokonywanych przez kolaborujących Żydów w głąb ZSRR do tylko do czerwca 1941wywieziono na zagładę całymi , lecz rozdzielonymi rodzinami około 1 700 tys Polaków, z czego większość z nich, zgodnie z sowieckim planem  i zmiarem kolaborantów,zginęła.
Ich miejsce w strukturach lokalnych zajęli niekompetętni do ich pełniena ,lecz oddani zaborcy tzw. komuniści: głównie Żydzi ,dla których podbój Polski ,obca okupacja i eksterminacja aktywnych społecznie i politycznie Polaków stanowiła drogę do zawłaszczenia władzy w kraju ,który zamiast Polski miał stać się ich drugim Jeruzalem- Judepolonią .
By nie zrażać innych potencjalnych kolaborantów miejscowej ludności sowieckim syjonizmem ( wg. stale praktykowanej praktyki kadrowej od przewrotu w listopadzie 1917r) , „element interancjonalistyczny ‘’ na szczeblach niższych był uzupełniany przedstawicielami lokalnych mniejszosci  –zwykle komunistycznego, lub kryminalnego pochodzenia.
22 października 1939r na rozkaz Kremla odbyło ,,głosowanie powszechne” o włączeniu terenów Polski do ZSRR. W ten sposób imperialistyczna Rosja Sowiecka chciała sformalizować dokonany zabór Polski, pod pretekstem ,,demokratycznego wcielenia zachodniej Białorusi i Ukrainy” do ZSRS. NKWD w oparciu o litwaków zorganizowała dwa ,,komitety wyborcze” mające legitymizować zabór- jeden na północy z siedzibą w Białymstoku, drugi na południu we Lwowie. Spośród wszystkich innych przykładów żydowskiej kolaboracji z sowieckim okupantem, owe komitety stanowiły akt największej zdrady Rzeczpospolitej, z jakim da się jedynie porównać Konfederację Targowicką i głosowanie parlamentarne nad przyjeciem tzw. „Traktatu Lizbońskiego” !  Jako arcyzdrajcy firmowali owe komitety: w Białymstoku- Jakub Berman[7], we Lwowie Beniamin Goldberg[8] vel Jerzy Borejsza, Julia Brystygierowa[9], Ozjasz Szechter[10] z żoną Heleną Michnik, Julia i Hilary Minc[11], Izaak Goldberg vel Jacek Różański[12] i Roman Werfold- wszyscy Żydzi urodzeni w Polsce, wszyscy byli członkami Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, wszyscy zadeklarowali się obywatelami sowieckimi. Jako charakterystyczną cechę ,,demokratyczności” roztaczanej przez owe komitety warto przytoczyć wydaną przez komitet lwowski proklamację:,,...przypominającą wszystkim o bezwzględnym obowiązku głosowania, pod karą 10 lat więzienia i wzywając wszystkich do poparcia prośby zwróconej do Rządu Sowieckiego, aby włączył te ziemie do Sowieckiej Republiki Ukraińskiej.”[13]
29 listopada, wbrew wszelkim zasadom prawa międzynarodowego, władze bolszewickie posiłkujac się wolą owych „przedstawicieli” z zajętych obszrarów narzuciły ukazem obywatelstwo sowieckie bez wzgłedu na własną wolę  wszystkim Polakom i pozostałym obywatelom polskim , którzy znaleźli się pod sowiecką okupacją.
Kolejne liczne przykłady żydowskiej zdrady i wrogiej Polsce i polakom działalnosci w okresie hitlerowskiego i sowieckiego najazdu patrz:
 
 
Za ICH też sprawą unicestwienia świadomości naszego narodu wprzęgnięto z czasem opluwczą wobec tej prawdziwej Rzeczpospolitej Polskiej, uprawianą przez kolaborujących Żydów tak powszechną do dziś propagandę kłamstw. Nie tylko powtarznych sowieckich kłamstw o wyzwolicielskim charakterze agresjii Armii czerwonej przynoszącej wolnośc uciemierzonym ludom przez białopolaków. Także własnych preparpwanych przez przedstawicieli owej grupy kłamstw o nieprzygotowanej do wojny Polsce ,źle wyposażonego Wojska Polskiego, o przestarzałym lotnictwie, o braku broni pancernej i przeciwancerneej, o kawalerii szarżujacej z lancami i szablami na niemickie czołgi, o zacofanej bedącej na poziomie XIX w. kadrze oficerskiej ,o nie umiejących dowodzić generałach i rządzie ,który porzucił kraj i zbiegł za granicę .
Kłamstw majacych stanowić nie tylko  swoiste alibi zarówno dla zbrodniczej sowieckiej napaści na Polskę, sojuszniczej pomocy udzielonej wyczerpanym ,stojącym na krawędzi czasowej wojny na dwa fronty Niemcom. Kłamstwa preparowanego także na użytek usprawiedliwienia wobec opinii światowej dokonanej masowo przez litwactwo wrogiej dywersji na polskich tyłach i koloaboracji z okupantem. Wreszcie mającego dać fałszywą „polską” legitymizację tworzonemu przez NICH wkrótce w Polsce zachodniej systemowi władzy.
Jak słusznie zauważył J.R. Nowak: ,,Kolaboracja żydowskich środowisk, w tym inteligenckich w sferze kultury, oświaty i prasy na terenie okupacji sowieckiej, na terenie Lwowa zwłaszcza, przybrała rzeczywiście znaczne rozmiary. Stąd słuszne oceny , że szczególnie Lwów 1939-41 stał się prawdziwym poligonem doświadczalnym do późniejszych działań mających na celu zbolszewizowanie Polski. To była próba generalna PRL-u!”[14]
 
 
Wiecej o  ICH instalcji, jako sytemu władzy w Polsce i nad Polakami patrz;
 
 
 
 
C.D.N.


[1] prof. Wł. Wielhorski ,,Los Polaków w niewoli sowieckiej 1939-56” s.4
[2] Litwaki- W połowie XIX w. ukazał się przesiedleńczy edykt carski ograniczający prawo przebywania Żydów całego imperium rosyjskiego do obszarów ziem I Rzeczpospolitej z 3-ch rozbiorów, wyłączając jedynie tych, którzy zgodzili się przejść z wyznania mojżeszowego na prawosławne. Wypędzani z dotychczasowych siedzib Żydzi rosyjscy przenosili się na dozwolone dla nich ziemie Polski i Litwy. Ten napływowy element- tzw. litwacy- zrusyfikowany, nie mający nic wspólnego z Polską, a różniący się głęboko od Żydów z dawna w Polsce osiadłych, gromadził się po miastach. W skutek tego przesiedlenia Żydzi stanowili już 14% ludności Królestwa Polskiego .Ostentacyjne posługiwanie się przez nich zniekształconym językiem rosyjskim w Polsce pogłębiało alienację obu narodowości.. Na tym podłożu obcości kuiturowej i cywilizacyjnej rysowała się także różnica podejścia do sprawy suwerenności Polski.
[3] J.R. Nowak ,,Przemilczane zbrodnie” s.149
[4] J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS...” s. 43
[5] tamże s. 45
[6] patrz J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS...” s.45-46
[7] Berman Jakub-współtworca powołanego w 1943r przez Stalina Związku Patriotów Polskich (ZPP)i Centralnego Komitetu Żydów Polskich (CKŻP). W PRL-u oficjalnie członek Komitetu Centralnego PPR następnie PZPR do 1957r, faktycznie najważniejsza osoba w triumwiracie osadzonej władzy wespół z B. Bierutem i H. Mincem. Bezpośredni Szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i propagandy. Inicjator powołania rosyjskiego marszałka K. Rokosowskiego na urząd Marszałka Polski (PRL). ,,Odsunięty” z PZPR w 1957 otrzymał posadę recenzenta partyjnego wydawnictwa ,,Książka iWiedza”. Odznaczony krzyżem KRN w 1983r przez gen. W. Jaruzelskiego. Propagator ,,polskiego antysemityzmu”. Za kierowanie ludobójstwem Polaków pozostał nietykalny w PRL do swojej śmierci w 1984r w W-wie.
[8] Goldberg Beniamin vel Jerzy Borejsza- współtwórca ZPP i CKŻP, następnie naczelny redaktor w organie sowieckiej propagandy ,,Wolna Polska” wydawanym dla 1 Armii LWP, w organie bolszewickiej propagandy PKWN ,,Rzeczpospolita” ,1948-1950 prezes ,,Odrodzenia”. W PRL członek Komitetu Centralnego, Wieloletni prezes Spółdzielni wydawniczo-oświatowej ,,Czytelnik”.
[9] Brustyger Julia vel Prajs Julia – współtwórczyni i stały członek ZPP i CKŻP. W PRL Kierownik Działu Kadr Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i dyrektor V Departamentu (Politycznego)Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wsławiła się jako ,, krwawa Luna” osobistym katowaniem więźniów. Nadzorczyni walki z Kościołem, wydała nakaz aresztowania ks.Prymasa St. Wyszyńskieg i ok. 900 księży. Inspiratorka powołania Klubu Krzywgo Koła-kuźni żydowskich kadr administracji PRL, gdzie m.in. należeli: K. Modzelewski,   A. Michnik, A. Małachowski, J. Kuroń, A. Drawicz.. Po 1956 na UB-ckiej emeryturze jako literatka Julia Prajs pozostała nietykalna za popełnione na Polakach zbrodnie.   
[10]Szechter Ozjasz- współtwórca i członek ZPP. W PRL członek kierownictwa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (tzw. cenzury ), od 1967r z-ca redaktora naczelnego ,,związkowego” organu propagandy ,,Głos Pracy”. Bilogiczny ojciec Stefana i Adama Michnika.  
[11] Minc Hilary-współtwórca i członek ZPP i CKŻP, oficer polityczny w 1DP LWP, wiceprzewodniczący powołanego przez Sowietów PKWN-u. W PRL-u oficjalnie członek Komitetu Centralnego PPR i PZPR, faktycznie członek triumwiratu władzy wespół z B. Bierutem i J.Bermanem. Faktyczny szef planowania gospodarczego, przemysłu i handlu wewnętrznego., wiceprezes Rady Ministrów. Od 1957 r na emeryturze. Zmarł w 1974r. 
[12] Izaak Goldberg vel Jacek Różański- w 1943 oficer polityczny w 1 DP LWP. W PRL-u od 1944 Dyrektor X Departamentu Śledczego Urzędu Bezpieczeństwa. Dając upust dewiacjom sadystycznym osobiście katował polskich patriotów. ,,Usunięty” z MBP w 1957r został Dyrektorem Polskiego Radia, następnie dyrektorem Naczelnym Państwowego Instytutu Wydawniczego PIW. Za popełnione ludobójstwo na Narodzie Polskim ,,zaliczył’ siedem lat więzienia. 
[13]J.R. Nowak ,,Przemilczane zbrodnie” s.153
[14] J.R. Nowak ,,Przemilczane Zbrodnie”, s.186

KOMENTARZE

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31