Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 14 komentarzy

Kościesza

Kościesza - Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich, bez zmiany treści.

III RP w świetle Protokołów Mędrców Syjonu.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Po owocach ICH poznacie –transformacja ustrojowa PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu.

 

Po owocach ICH poznacie–transformacja ustrojowa PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu.
Wstęp      
 
Otóż wg peerelowskich spisów ,zarówno ci ocalali ,jak i sprowadzeni z Sowietów Żydzi w liczbie co najmniej ok. 1,5 mln
stali się wg nich automatycznie a priori już „rodowitym Polakami”. Niemal wszyscy ONI ,także ci sprowadzeni z Sowietów, pozostali tu nad Wisłą –i ani jak to się odgórnie insynuuje, w większości bynajmniej wcale nie wyjechali za granicę, ani nie polegli podczas wydumanych przez Grossa i mu podobnych radzieckich pseudonaukowców , powojennych etnicznych pogromów .
Z owej żydowskiej jak i żydo-sowieckiej mniejszości narodowej PRL, jak dotąd, tj. przez cztery kolejne pokolenia, opuściło PRL wskutek tzw. „Odwilży 1956” grupa najbardziej znanych umaczanych w powojenne ludobójstwo resorciaków w celu uniknięcia ewentualnej moralnej odpowiedzialności Żydów za popełnione zbrodnie –łącznie z rodzinami było to około 10 tyś osób, zaś latach 1968- 69 PRL opuściło legalnie 11 185 osób pochodzenia żydowskiego[1].
Tymczasem biorąc do kalkulacji całkowitą liczbę 1,5 mln ocalałych Żydów jak i sprowadzonych ,,repatriacją” litwaków, oraz przedwojenny wskaźnik przyrostu naturalnego 22% /10 lat, to na progu tzw. „transformacji” ICH populacja w 1990r przekroczyła 3 mln, a po dalszych dwóch dziesięcioleciach przekroczyła 4,9 mln. 
Jest to jednak nadal liczba zaniżona, bo nie uwzględniająca warunków ich szczególnego, resortowo-reżimowego, a w tym samym także ekonomicznego trwającego od czterech pokoleń uprzywilejowania ponad ogółem Polaków, zarówno w okresie I-szej, jak i w II-giej PRL!
Jak nadal pozostaje uprzywilejowana w II PRL ( kryjącej swe oblicze pod szyldem „III RP” ) ta sama narodowościowo grupa, tak i dyrektywa Bermana (cytowana w opracowaniu S. Wysockiego :Żydzi w dziejach Polski)
będąca ni mniej ni więcej, jak streszczeniem instruktażowym Protokołów Mędrców Syjonu za ICH sprawą i wbrew interesowi Polski pozostaje nadal szeroko wdrażana i obowiązująca wg swego pierwowzoru.
 
Cześć1. USTRÓJ POLITYCZNY II PRL W ŚWIETLE WSKAZAŃ PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU.
 
Motto:
Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami. Oni przychodzą do was w przebraniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni lub figi z ostów. Tak właśnie każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo zagrzybione rodzi owoce zepsute. Nie może dobre drzewo rodzić zepsutych owoców ani drzewo zagrzybione rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane do ognia. Tak zatem poznacie ich po ich owocach.”
Mt 7,15-20,Ewangelia według św. Mateusza
 
 WSKAZANIA WEDŁUG PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU.
Stosowane lub wdrażane w praktyce II PRL zasady ustrojowe wybrano i przedstawiono chronologicznie w kolejności ich występowania wg Protokołów, (poza małym dopiskiem w nawiasie § 10Protokół XIV) i pogrubieniem kluczowych fraz bez zbędnych( jak się zdaje), własnych komentarzy.
Protokół I
§ 7. Tłum i anarchia
Czy logika i rozum pozwalają mieć nadzieję pomyślnego rządzenia tłumami przy pomocy perswazji rozsądnych i porozumienia, jeżeli istnieje możność opozycji nawet bezmyślnej, lecz dogadzającej narodowi, rozumującemu powierzchownie? Rządząc się wyłącznie poziomymi namiętnościami, zwyczajami, tradycjami oraz teoriami sentymentalnymi, ludzie z tłumu i tłum ludzki ulegają herezji partyjnej, stojącej na przeszkodzie wszelkiemu porozumieniu, nawet opartemu na gruncie perswazji najrozsądniejszych. Wszelka decyzja tłumu zależna jest od przypadkowej lub sztucznie stworzonej większości, nieświadomej tajników polityki i zdolnej powziąć decyzję, będącą zarodkiem anarchii w rządzeniu.
§ 8. Polityka, a moralność
Polityka nie ma nic wspólnego z moralnością. Władca, powodujący się moralnością, nie jest politykiem i jako taki nie może być pewny swego tronu.
§ 9. Syjońskie zasady rządzenia
Kto pragnie rządzić, musi tym samym uciekać się do podstępów i obłudy. Wielkie cnoty narodu - szczerość i uczciwość - są wadami w polityce, bowiem łatwiej i pewniej, niż wróg najpotężniejszy, strącają władców z tronu. Cnoty te powinny być właściwością państw gojów, my zaś w żadnym razie nie powinniśmy powodować się nimi. 
§ 10. Prawo silniejszego
Prawo nasze polega na sile. Wyraz ,,prawo" zawiera w sobie myśl abstrakcyjną i niczym nie dowiedzioną. Wyraz ten nie oznacza nic innego jak tylko: dajcie mi, czego chcę, bym w ten sposób posiadł dowód żem silniejszy od was.
Gdzie się zaczyna prawo? Gdzie się ono kończy? W państwie o źle zorganizowanej władzy, o prawach bez wyrazu, rządzonym przez władcę pozbawionego indywidualności wskutek nadmiaru praw, powstałego z powodu liberalizmu, znajduje się źródło nowego prawa, a mianowicie: rzucenia się na zasadzie prawa silniejszego, rozbicia całego istniejącego układu, pogwałcenia praw przebudowy gmachu społecznego, by wreszcie stać się władcą wszystkich, którzy oddali na użytek mój swe prawa siły, zrzekłszy się ich dobrowolnie w myśl zasad liberalnych.
 
§ 13. Ślepy tłum
Aby opracować plan działań celowych, należy z jednej strony wziąć pod uwagę podłość, niestałość i chwiejność tłumu, jego niezdolność pojmowania, z drugiej zaś - szanować warunki życia własnego i pomyślności własnej. Należy zrozumieć, że potęga tłumu jest ślepa, nierozumna, niezdolna do rozważania, nasłuchująca na wszelkie strony. Ślepy nie może prowadzić ślepych i nie zawieść ich na brzeg przepaści, a więc jednostki spośród tłumu, parweniusze z ludu, nawet genialnie mądrzy, lecz nie znający się na polityce, nie mogą występować w charakterze kierowników tłumu bez prowadzenia do zguby całego narodu.
§ 15. Waśnie partyjne
Naród pozostawiony samemu sobie, czyli parweniuszom z własnego społeczeństwa, sam siebie doprowadza do ruiny wskutek waśni partyjnych, wywołanych przez ubieganie się o władzę i godności oraz wskutek wypływających z tego zaburzeń. Czyż możliwe jest, by masy ludowe spokojnie, bez zawiści, rozważyły i załatwiły sprawy kraju, których nie wolno łączyć z widokami osobistymi? Jest to nie do pomyślenia,bowiem plan rozbity na tyle części, ile głów liczy tłum, przestaje być całością i wskutek tego staje się niezrozumiały i niewykonalny.
§ 18. Zasady i podstawy rządu syjońskiego
Hasłem naszym jest siła i podstęp. W sprawach polityki zwycięża tylko siła, zwłaszcza jeśli ukryta jest poza zaletami, niezbędnymi dla mężów stanu. Gwałt powinien być zasadą, złożyć korony u stóp przedstawicieli jakiejś nowej potęgi jest to zło, stanowiące jedyny środek osiągnięcia celu, którym jest dobro. Toteż nie powinniśmy się cofać przed korupcją pieniężną, oszustwem i zdrada, o ile ma to dopomóc do osiągnięcia celu naszego. W polityce należy umieć brać bez wahania własność cudzą, jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.   
Protokół III
§ 6. ,,Prawo ludu"
W konstytucji zawarliśmy prawa, które są dla mas prawami fikcyjnymi, nie zaś rzeczywistymi. Wszystkie tak zwane ,,prawa ludu" mogą istnieć jedynie jako idea, niemożliwa do urzeczywistnienia w praktyce. Jaką wartość dla proletariusza pracującego, zgiętego w pałąk pod ciężarem pracy nad siły; zgnębionego przez los - posiada otrzymanie przez gadułów prawa gadania, przez dziennikarzy - prawa pisania różnych głupstw, współrzędnie z rzeczami cennymi - jeżeli proletariat nie ma z konstytucji innych korzyści ponad te marne okruchy, które rzucamy mu ze stołu naszego za oddanie głosów w myśl wskazań naszych kreatur i naszych agentów?
Protokół IV
§ 1. Stadia rzeczypospolitej
Każda rzeczpospolita przechodzi kilka stadiów; pierwsze z nich stanowią pierwsze dni szału ślepca, miotającego się na wszystkie strony, drugie - demagogia, rodząca anarchię, która bezwzględnie prowadzi do despotyzmu lecz nie do jasnego, uprawnionego, a więc tym samym odpowiedzialnego, ale do niewidzialnego i niewiadomego, niemniej jednak dotkliwego despotyzmu jakiejkolwiek organizacji tajnej, działającej tym bezwzględniej, bo z ukrycia, zza pleców różnych agentów, których zmienianie nie tylko nie szkodzi lecz nawet dopomaga do rozwoju siły tajemnej, pozbywającej się wskutek tego konieczności wypadków na zapłacenie agentów za długotrwałą pracę.
Protokół V
§ 8. Instytucje na pokaz
We wszystkich epokach ludy i osobistości poszczególne brały słowo za czyn, zadowalając się tym, co było na pokaz, nader rzadko zwracając uwagę, czy na gruncie społecznym po obietnicy następowało wykonanie. Toteż zorganizujemy instytucje na pokaz, które w sposób wymowny będą dowodziły swego dobroczynnego wpływu na postęp.
§ 9. Przemęczenie wskutek nadmiaru krasomówstwa
Przyswoimy sobie fizjognomię liberalną wszystkich partii, wszystkich kierunków i zaopatrzymy w nią również i mówców, których zadaniem będzie mówić tyle, by doprowadziło to ludzi do przemęczenia wskutek krasomówstwa, do wstrętu do mówców.
§ 10. Jak owładnąć opinią społeczną?
Aby owładnąć opinią społeczną, należy ją doprowadzić do dezorientacji, głosząc z różnych stron tyle poglądów społecznych i tak długo, dopóki goje nie zbłądzą w tym labiryncie i nie zrozumieją, że najlepiej jest nie mieć żadnych przekonań co do spraw politycznych, których społeczeństwo nie może być świadome, bowiem świadomy jest ich tylko ten, kto kieruje społeczeństwem. Oto tajemnica pierwsza.

Druga tajemnica,której posiadanie jest konieczne dla sprawowania z powodzeniem rządów, polega na tym, by o tyle rozplenić wady narodowe, przyzwyczajenia, namiętności, warunki współżycia, aby nikt nie mógł zrozumieć tego chaosu, oraz aby ludzie przestali pojmować się wzajemnie. Środek ten posłuży jeszcze do zasiania waśni wśród wszystkich partii, do rozczłonkowania sił zbiorowych, które nie chcą jeszcze ukorzyć się przed nami, do wyzucia z odwagi wszelkiej inicjatywy osobistej, zdolnej choć trochę szkodzić sprawie naszej.
Protokół VII
§ 1. Cel wzmożonego zbrojenia
Wzmożone zbrojenia, zwiększanie składu osobistego policji są nieodzownymi do dopełniania planów poprzednio wymienionych. Niezbędne jest doprowadzenie do tego, żeby poza nami istniały we wszystkich państwach tylko masy proletariatu, garść oddanych nam milionerów, policjanci i żołnierze.
§ 5. Opinia publiczna i prasa
Do czynności pożytecznych dla naszego obszernego planu, bliskiego już upragnionego końca, winniśmy zmuszać rządy przy pomocy rzekomo opinii publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za pośrednictwem tak zwanego ,,wielkiego mocarstwa", czyli prasy, pozostającejz małymi wyjątkami, z którymi liczyć się nie warto - całkowicie w naszych rękach.
Protokół IX
§ 4. Dyktatura Judy
Przeszkody dla nas w rzeczywistości nie istnieją. Nadrząd nasz znajduje się w warunkach takiej ekstralegalności, którą zwykle określano przy pomocy mocnego i energicznego wyrazu - dyktatura. Z zupełną sumiennością mogę stwierdzić, że w danym momencie my jesteśmy prawodawcami, my rozsądzamy i decydujemy sprawy, my karzemy, lub uniewinniamy, my, jako dowódca wszystkich wojsk naszych, usadowiliśmy się na koniu wodza naczelnego. Rządzimy wolą niewzruszoną, bowiem w naszych rękach pozostają szczątki partii, ongi silnej, obecnie ujarzmionej przez nas. Władamy niepohamowanymi ambicjami, zaciekłymi zemstami, nienawiściami zajadłymi.
 
§ 9. Liberalna samowola
Aby nie zniszczyć przedwcześnie instytucji gojów, dotknęliśmy instytucji tych dłonią umiejętną i zebraliśmy w niej końce sprężyn mechanizmu. Sprężyny były ułożone w ścisłym, lecz właściwym porządku, a my zamieniliśmy to na bezładną samowolę liberalną.
§ 10. Owładnięcia jurysdykcji wykształcenia i wychowania
Wtrąciliśmy się do jurysdykcji, do systemu wyborczego, do prasy, do wolności osobistej, a przede wszystkim do wykształcenia i wychowania, jako do kamieni węgielnych wolnego bytowania.
§ 11. Fałszywe teorie
Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w zasadach, znanych nam, jako fałszywe lecz wpajanych przez nas.
Protokół X
§ 4. Głosowanie powszechne
Głosowanie, uczynione środkiem zdobycia panowania przez nas dzięki przyuczeniu doń nawet najmniejszych jednostek z liczby członków ludności, a to przez stworzenie ugód i zebrań grup pewnych - przyda nam się wówczas i po raz ostatni odegra rolę jako jednomyślne, wywołane przez chęć poznania nas bliżej, zanim by nas potępiono. Toteż musimy dopuścić do głosowania wszystkich, bez różnicy klas i cenzusu, aby wprowadzić absolutyzm większości,czego nie można wymusić na klasach inteligentnych, posiadających cenzus.
§ 7. Instytucje i ich funkcje
Pod różnymi nazwami we wszystkich krajach istnieje mniej więcej to samo. Przedstawicielstwo narodowe, ministerstwa, senat, rada państwa, ciała prawodawcze i wykonawcze. Nie ma potrzeby wyjaśniania mechanizmu stosunków wzajemnych między powyższymi instytucjami, bowiem jest to powszechnie znane. Należy tylko zwrócić uwagę, że każda z wymienionych instytucji odpowiada pewnej doniosłej funkcji państwowej. Proszę zauważyć, że przymiotnik ,,doniosły" stosuje się nie do instytucji lecz do funkcji, a więc nie instytucje, lecz ich funkcje są doniosłe. Instytucje podzieliły między sobą wszelkie funkcje rządzenia - administracyjną, prawodawczą, wykonawczą, toteż zaczęły działać w organizmie państwowym, jak narządy w ciele ludzkim. Jeżeli uszkodzimy jedną część maszyny państwowej, niby człowiek zachoruje i... umrze.
§ 8. Trucizna liberalizmu
Kiedy wprowadziliśmy do organizmu państwowego truciznę liberalizmu, cała jego kompleksja polityczna uległa zmianie: państwa zapadły na chorobę śmiertelną - na zakażenia krwi. Nie pozostaje nic, jak oczekiwać końca ich agonii.
Protokół XII
§ 2. Przyszłość prasy w państwie syjońskim
Z prasą załatwimy się w taki sposób: jaką rolę gra obecnie prasa? Służy ona do podniecania potrzebnych nam namiętności lub też - egoizmom partyjnym. Bywa beztreściowa, niesprawiedliwa, kłamliwa i większość ludzi nie rozumie nawet czemu ona służy.
 
§ 8. Nieomylność nowego ustroju
W okresie nowego ustroju, będącego przejściem do panowania naszego, nie można pozwolić na demaskowanie przez prasę nieuczciwości społecznej. Konieczne jest, by myślano, że nowy ustrój zadowolił wszystkich o tyle, że nawet znikła przestępczość. Przejawy przestępczości mogą być znane tylko ofiarom lub świadkom przypadkowym.
§ 8. Nieomylność nowego ustroju
W okresie nowego ustroju, będącego przejściem do panowania naszego, nie można pozwolić na demaskowanie przez prasę nieuczciwości społecznej. Konieczne jest, by myślano, że nowy ustrój zadowolił wszystkich o tyle, że nawet znikła przestępczość. Przejawy przestępczości mogą być znane tylko ofiarom lub świadkom przypadkowym.
Protokół XIII
§ 1. Potrzeba chleba powszedniego
Potrzeba chleba powszedniego zmusza gojów do milczenia i do zostania naszymi uległymi sługami. Agenci spośród nich, przyjęci do naszej pracy, będą w myśl rozkazów naszych rozpisywali się o tym, co według nas będzie najodpowiedniejsze dla ogłaszania bezpośredniego w dokumentach urzędowych, my zaś tymczasem, korzystając z podjętej dyskusji, przeprowadzimy zarządzenia pożądane i ofiarujemy je ogółowi, jako fakt dokonany. Nikt nie ośmieli się domagać odwołania rzeczy już przesądzonej, tym więcej, że przedstawimy ją jako ulepszenie. Jednocześnie prasa zwróci umysły w kierunku nowych spraw.
§ 5. ,,Prawda jest jedna"
Rola utopistów liberalnych będzie ostatecznie ukończona, kiedy władza nasza zyska uznanie. Do tej chwili przydadzą się nam bardzo. W myśl tego będziemy jeszcze zwracali umysły w kierunku wszelkich fantastycznych wymyślonych teorii, rzekomo nowych i postępowych. Wszak z zupełnym powodzeniem zawróciliśmy postępem bezmózgie głowy gojów i nie ma wśród nich ani jednego rozumiejącego, że wyraz ten, o ile nie dotyczy wynalazków materialnych, nie ma nic wspólnego z prawdą,bo ta jest jedna i nie ma w niej miejsca dla postępu. Postęp jako idea fałszywa, służy do zagmatwania prawdy, by nikt nie znał jej prócz nas, którzy ją strzeżemy.
Protokół XIV
§ 2. Metody, przy pomocy których wykazywać będziemy gojom dobrodziejstwa naszych rządów

Bezużyteczne zmiany rządów, do czego my podbechtywaliśmy gojów, podkopując gmachy ich państw - do takiego stopnia uprzykrzą się narodom, że będą one wolały znosić od nas wszystko, byle tylko nie były narażone na powtórne przeżycie tych samych zaburzeń i przeciwności. My zaś będziemy ze szczególnym naciskiem uwydatniali błędy historyczne rządów gojów, które w ciągu tylu wieków męczyły ludzkość, wskutek braku przenikliwości we wszystkim, co dotyczy istotnego dobra. W pogoni za fantastycznymi projektami dobra społecznego rządy gojów nie spostrzegły się, że projekty coraz więcej się psuły, a nie poprawiały stanu stosunków powszechnych, na których gruntuje się życie ludzkie. Cała siła naszych zasad i środków będzie zawarta w tym, że będą przez nas głoszone i komentowane jako kontrast jaskrawy zgangrenowanego dawnego ustroju społecznego.
 
§ 4. Pornografia i przyszłość słowa drukowanego
W krajach uważanych za stojące na czele, stworzyliśmy literaturę szaloną, brudną, wstrętliwą. Przez czas pewien po objęciu władzy będziemy popierali rozwój tej literatury, by uwypuklić kontrast programów i głosów, które zbiegną z wyżyn naszych. Mędrcy nasi wychowani do kierowania gojami, będą układali nowe projekty, artykuły, przy których pomocy będziemy wpływali na umysły, kierując je w stron wybranych przez nas pojęć i nauk.
Protokół XV
§ 10. Egzekucje nad masonami{czyli np. sprawa 10-04-2010 ,czy też „zbiorowego samobójcy”}
Śmierć jest nieuniknionym końcem każdego życia. Lepiej jest przyśpieszyć koniec tych, którzy przeszkadzają naszej sprawie niż nas, którzy jesteśmy jej twórcami.
Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt prócz braci nie będzie mógł się domyśleć, nawet same ofiary; wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych. Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować. Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masoństwa wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym. Głosząc gojom liberalizm, jednocześnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa.
Protokół XVI
§ 3. Zastąpienie klasycyzmu
Klasycyzm oraz wszelkie studia nad historią starożytną, zawierającą więcej złych, niż dobrych przykładów, zastąpimy przez studia nad programem przyszłości. Wykreślimy z pamięci ludzi wszystkie fakty z wieków minionych, niepożądane dla nas, pozostawiając tylko te, które uwydatniają wszelkie omyłki rządów gojów.
§ 7. Zamach na niepodległość myśli gojów
Wiedząc, dzięki doświadczeniu wielu wieków, że ludzie żyją i powodują się ideami, że idee te są wchłaniane za pośrednictwem wychowania dawanego z jednakowym powodzeniem ludziom wszelkiego wieku, przy użyciu, rzecz prosta, odmiennych systemów - połkniemy i skonfiskujemy na korzyść naszą ostatnie przejawy niepodległości myśli, które już od dawna zwracamy w kierunku potrzebnych nam spraw i idei.
Protokół XVII
§ 3. Wolność sumienia
Wolność sumienia jest teraz głoszona wszędzie, a więc lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa. Z innymi wyznaniami damy sobie radę jeszcze łatwiej lecz mówić o tym byłoby przedwcześnie. Klerykalizm i klerykałów ujmiemy w takie karby, żeby ich wpływy zwróciły się w kierunku odwrotnym do ich ruchu poprzedniego.
Protokół XX
§ 12. Budżet w państwie syjońskim
Projektowane przez nas reformy zasad instytucji finansowych gojów, przyobleczemy w takie kształty, że nie zatrwożą one nikogo.Wykażemy niezbędność reform z powodu tego homerycznego nieporządku, do którego doszedł nieład finansowy u gojów. Nieład ten, jak wskażemy, polega na tym, że po pierwsze goje zaczynają od naznaczania budżetu zwykłego, który z roku na rok wzrasta. Przyczyna jest ta, że budżet ten zachowany jest przez pół roku, po czym żądany jest budżet uzupełniający, którym szafują przez trzy miesiące, następnie - budżet dodatkowy, wszystko zaś kończy się budżetem likwidacyjnym. Ponieważ zaś budżet na rok następny obliczany bywa odpowiednio do sumy ogólnej, budżet roczny potraja się w ciągu 10 lat. Okres pożyczek, który nastąpił bezpośrednio potem, dokonał reszty i doprowadził wszystkie państwa gojów do bankructwa. Rozumiecie dobrze, że gospodarka podobna, której nauczyliśmy gojów, nie może być zastosowana u nas.
 
§ 13. Pożyczki państwowe
 
Każda pożyczka dowodzi niemocy państwa oraz niezrozumienia praw państwowych. Pożyczki, niby miecz Damoklesa, wiszą nad głowami władców, którzy zamiast czerpać z kieszeni podanych przy pomocy podatków chwilowych, idą prosić naszych bankierów o jałmużnę. Pożyczki zewnętrzne, są to pijawki których nie ma możności odjęcia od ciała państwowego, dopóki same nie odpadną lub też państwo nie odrzuci ich. Państwa gojów nie tylko nie zrzucają ich lecz nawet przystawiają ciągle, toteż muszą zginąć wskutek dobrowolnej utraty krwi.

Lekkomyślność gojów panujących w stosunku do spraw państwa, sprzedajność ministrów lub ignorancja w zakresie spraw finansowych innych osób, stojących u steru, spowodowały zadłużenie państw w kasach naszych zobowiązaniami, niemożliwymi do spłacenia. Ale ileż pracy i pieniędzy kosztowało nas to!
Protokół XXI
§ 1 Pożyczki wewnętrzne
Korzystaliśmy ze sprzedajności administratorów oraz z niedbalstwa władców, aby otrzymywać kwoty podwójne, potrójne itd., pożyczając rządom gojów pieniądze zupełnie ich państwom niepotrzebne.
§ 4. Kasy oszczędności i renta
Zwracam pilną uwagę waszą na tę okoliczność oraz na następującą: obecnie wszystkie pożyczki wewnętrzne skonsolidowane są przez tzw. długi lotnetj. o mniej więcej bliskich terminach. Długi te są to pieniądze czerpane z kas oszczędnościowych i zapasowych. Pozostając przez czas dłuższy w dysponowaniu państwa, fundusze te ulatniają się na pokrycie procentów od pożyczek zagranicznych. Fundusze kas zamieniane są przez rentę na taką samą. Owa renta zatyka wielkie dziury w skarbie państw gojów.


[1] K. Lesiakowski ,,Emigracja osób pochodzenia żydowskiego z Polski w latach 1968-69”- materiał opracowany wg elaboratu MSW- Biura Paszportów i dowodów osobistych. Patrz ,,Dzieje najnowsze” nr 2/1993r.
 

KOMENTARZE

 • ....
  http://www.youtube.com/watch?v=2M3SrkUS5FU
 • Tel-awizja a życie seksualne dzikiego ludu
  Tel-awizja a życie seksualne dzikiego ludu http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Forbidden.jpg-1-251x300.jpg

  Forbidden.jpg-1-251x300http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Forbidden.jpg-1-251x300.jpg Tel-awizja w okupowanej Polsce emituje różne ciekawostki z cyklu „poznaj świat”. Jest to bardzo obszerna materia edukacyjna oraz propagandowa. Banda przeróżnych „podróżników” i „odkrywców” za pieniądze podatników zagląda w różne egzotyczne zakamarki całego globu, serwując papkę idiotyzmu i propagandy ciężkiego kalibru. Koczownicy mijają się w trasie jak kursowe środki publicznego transportu, odkrywają najgłębsze sekrety, zaglądają pod najmniejszy kamień, itp. Próżno jednak oczekiwać po nich prawdziwego zbadania tajemnic ludu, jaki jest szczególnie wart zainteresowania opinii publicznej całego świata.

  Uzupełniając zatem te braki edukacyjne, w tym materiale dopiszemy kolejny epizod serii „z kamerą wśród zwierząt” oraz bestsellerowej noweli tel-awizyjnej „życie intymne dzikich ludów”, lecz odkryjemy nieznany bliżej świat nie ludów zagrzebanych jeszcze w epoce kamiennej na Papui-Nowej Gwinei, ludu kanibali liczącego 200 osób gdzieś znad Amazonki, lecz plemienia koczującego w rozproszeniu po całym świecie, w tym niestety w Polsce.

  Tajemne życie seksualne żydów, Lasha Darkmoon

  „Żydom seks rzuca się na mózg i oni przekazują swoją obsesję reszcie społeczeństwa. Wszyscy staliśmy się zarażeni wirusem seksu„.

  „Co było niegdyś zakazane, teraz stało się dozwolone” – rabin Samuel Dresner

  Ci ludzie są tak pogrążeni w perwersjach, że nawet dźwięk kobiecego głosu w piosence jest uważany za pułapkę lub przynętę cielesną. Tymczasem to nie przeszkadza istnieniu sieci burdeli w Tel Aviv i innych miastach izrahella otwartych szeroko na szturm tłumu napalonych rabinów w niektóre dni tygodnia.

  1a

  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/1a.jpg rabin Avraham Rabinowich (wstawka) nakręcony z dziwką i oficerem śledczym, według materiału dowodowego złożonego w sądzie przez jego byłą żonę, Amorę. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/1b.jpg

  1b

  chasydzki żyd „robi zakupy” w dzielnicy czerwonych latarni w Tel Aviv

  Kilka miesięcy temu, dostałam na adres mailowy wściekły list od młodej kobiety o imieniu Victoria. Po ostrym opierdzielu za różne rzeczy, jakie znalazły się w artykule na mojej stronie i po kolejnej wymianie listów z emocjami – Victoria, która była pół żydówką, powiedziała mi, że ona już nie będzie do mnie pisać. Więc napisałem jej pożegnalną notatkę, w której biorę z nią rozwód żegnając się przyjaznym zwrotem: „Żegnaj, moja droga żydówko!”

  Milczenie trwało kilka tygodni. A potem, ku mojemu zdziwieniu, otrzymałam kolejny list konfrontacyjny od Victorii informujący mnie, że pisze do mnie (a), „aby poprawić pewne nieporozumienia”, oraz (b), aby powiedzieć mi, że pisanie do mnie było „bez sensu”.

  To w sumie dość zabawne. Nie często dostaję listy z wyszczególnieniem wszystkich moich wad oraz mówiące mi, jak bezcelowe jest pisanie za mną. Victoria wzięła za jakieś przestępstwo określenie jej jako „żydówki”. „Odnosząc się do mnie jako żydówki było bardzo obraźliwe i protekcjonalne”, skarciła mnie, „bo ja jestem tylko w części żydem …. Ale myślę, że w swojej rasistowskiej mentalności fakt, że jestem w części żydówką jest dla ciebie wystarczającym powodem, abyś mogła zaprzeczyć mojemu człowieczeństwu całkowicie. Kontynuowanie z tobą korespondencji nie ma sensu”.

  Oto co odpisuję na list Victorii. Zwykle nie piszę tak długich listów do moich respondentów, wraz z naukową aparaturą faktów, liczb, cytatów, linków i ilustracji graficznych. Z tej okazji postanowiłam jednak zrobić wyjątek.

  „Żeby nie było żadnych wątpliwości, że nazwanie Galicia oznaczało żydówki, Lord Kitchener sam zachęcał europejskie prostytutki, głównie krwi żydowskiej, aby przybywały do jego wojsk w Indiach, jednocześnie zniechęcał angielskie, aby zachowały „moralny charakter rasy rządzącej„. ~ Prostitution and Prejudice: The Jewish Role in Vice Exposed http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/1c.jpg

  1c

  Mężczyźni z Zwi Migdal, 1890, Buenos Aires, w oczekiwaniu na wyokrętowanie nowych Białych dziewczyn, niewolnic seksualnych.

  ———————-

  Droga Victorio,

  Twoje potępienie za słowo „żydówka” jako antysemickiego wyrażenia nie wyczerpuje przesłanek rzetelnego komentarza.

  Możesz nie być tego świadoma, ale to smutny fakt, że z powodu poważnych trudności ekonomicznych, jakie wielu żydów musiało znosić w minionych wiekach, wiele żydowskich dziewcząt zostało zmuszonych do życia w prostytucji. We wszystkich wielkich miastach Europy, można odszukać pewien szczególny rodzaj prostytutki: egzotyczne i pół-azjatyckie w wyglądzie. To żydówki i był na nie zawsze bardzo duży popyt. Słowo „żydówka” dlatego weszło do języka, bo jest luźno powiązane z synonimem „żydowskiej prostytutki”.

  Gdy Baudelaire pisze wiersz o paryskiej prostytutce, z którą właśnie spędził noc, to odnosi się do niej po prostu jako „żydówka”. To wystarczyło, aby określić ją jako prostytutka. „Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive…” („Pewnej nocy, gdy leżałem obok strasznej żydówki …”).

  http://fleursdumal.org/poem/130

  Kiedy Keats odnosi się do żydowskich prostytutek w niepublikowanym fragmencie poetyckim cytowanym w prywatnym liście z 1819 r., nie nazywa ich „prostytutkami”. On po prostu nazywa je „żydówki”. Dlaczego? Ponieważ tak wiele żydówek było prostytutkami, że te dwa pojęcia praktycznie stają się wymienne.

  “Nor in obscurèd purlieus would he seek / For curlèd Jewesses with ankles neat, / Who as they walk abroad make tinkling with their feet”.

  http://www.amazon.com/Letters-John-Keats-Oxford-Memoirs/dp/0192810812

  Keats nawiązuje tutaj do typowej żydówki i jej kobiecych loków. Dzwonienie dzwonkami u kostek, o których mówi odnosi się do tego, że często były one noszone w poprzednich epokach przez prostytutki, aby zasygnalizować ich nadejście. Już w starożytnych Indiach, takie dzwonki stały się akcesoriami prostytutki.

  http://www.nytimes.com/books/first/k/kakar-desire.html

  ——————-

  Mówisz, że jesteś „pół-żydówką”, i że twoja rodzina pochodzi z Ukrainy. Czy wiesz, że Odessa, czwarte co do wielkości miasto na Ukrainie, był kiedyś magnesem dla miłośników prostytutek z całej Europy? Miasto słynęło z wystawnych domów publicznych, a wszystkie były nadzorowane przez żydowskie madame, które dawniej same były prostytutkami. Co do dziewczyn pracujących w tych domach, też były w przeważającej części żydówkami. Ceniono je za uwodzicielskie wdzięki, i te właśnie dziewczyny do towarzystwa były określane po prostu jako „żydówki”.

  Oto ten fakt bezspornie potwierdzony przez cytat:

  „W latach 60-tych XIX wieku, francuski podróżnik, gość w Odessie, napisał, że żydzi byli odpowiedzialni za rynek Białego niewolnictwa rosyjskich kobiet w Turcji. Jest to w pełni możliwe, zwłaszcza, że wiemy, że żydzi trzymali łapę nad siecią burdeli również na drugim końcu tego łańcucha w Konstantynopolu. Spis ludności z 1889 r. wykazuje, że żydówki prowadziły 30 z 36 licencjonowanych burdeli w prowincji Chersonia, gdzie leży Odessa. W 1908 roku amerykański konsul w tym mieście twierdził, że cały biznes prostytucji jest prawie wyłącznie w rękach żydów. Żydówki dominowały w branży prostytucji. Na 5127 zarejestrowanych prostytutek w roku 1889, 1122 lub 22 % całości to były żydówki”. (Fakt o wyjątkowym znaczeniu, jeśli wziąć pod uwagę to, że żydzi stanowią podobno 4 % całej populacji Ukrainy) ~ Prostitution and Prejudice: The Jewish Role in Vice Exposed

  http://costak.blogspot.ca/

  lub

  http://globalfire.tv/nj/09en/jews/slave_trade.htm

  Rabin Rosenak z niemieckiego związku rabinów napisał w 1902, że do 50 % prostytutek w jego okolicy było żydówkami. On ubolewa i uważa, że to jest „nie do pomyślenia”, że tak wiele żydówek zbłądziło.

  Żydowska prostytucja kwitła w całej monarchii austro-węgierskiej. Żydowscy sutenerzy prowadzili burdele, wabiąc zarówno chrześcijańskie, jak i żydowskie dziewczęta do życia z prostytucji. Jedna żydowska madame, znana jako „Lucky Sarah”, nazwana tak została dlatego, że miała szczęście założyć bardzo lukratywny interes handlu węgierskimi dziewczętami na eksport. Węgierskie dziewczyny były uważane za bardzo sexy. Miały ciemne oczy z oprawą długich rzęs i egzotyczne wysokie kości policzkowe, co wielu mężczyzn uważało za atrakcyjne. W skrócie, żydowski wygląd znaleźć można w zapisie pierwszej femme fatale Hollywoodu, Theda Bara, znanej również jako „Wampir”. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/ThedaBara.jpg-2-230x300.jpg

  ThedaBara.jpg-2-230x300

  Theda Bara (ur. Teodozja Goodman, 1885-1955), żydowska aktorka kina niemego znana z ról ekranowych femme fatale. Loki poskręcane w korkociąg wspomniano wcześniej u Keatsa („żydówka cała w lokach”). Klasyka hollywoodzkiej femme fatale, wikipedia mówi, że była „pochodzenia zagranicznego, o nieokreślonych europejskich lub wschodnio-azjatyckich przodkach”. Imię Theda Bara, w istocie, jest anagramem ARAB DEATH – śmierć Arabom.

  Równie dobrze znana w żydowskim podziemiu tego czasu, była Sarah Grossman, inna żydowska pośredniczka i sutenerka o przydomku „Turek”, z powodu liczby dziewcząt, jaką udało jej się nabrać życie w prostytucji w Konstantynopolu. Dwa główne centra biznesu na seksie znajdowały się w przemysłowych miastach, Czerniowcach i Lemberg (Lwów). Tutaj niezliczone dziewczyny zachęcane były do życia w seksualnym niewolnictwie. W 1892 roku odbył się we Lwowie słynny proces masowy dwudziestu siedmiu sutenerów. Wszyscy oskarżeni byli żydami. Proces wywołał tak wiele uwagi, że relację z jego przebiegu określono jako „wysoką temperaturę dla antysemitów”.

  Głównym narzędziem sutenerów była żydowska ceremonia zwana stillah chuppah. Obejmowała ona religijną ceremonię ślubną, jaka nie miała cywilnej ważności związku małżeńskiego. Po tej ceremonii kobieta była wprowadzana w błąd, że wyszła za mąż i ma pełne prawa żony, dopiero później dowiadywała się, że jej prawa równe były zeru. Niezliczone żydówki znalazły się w burdelach przy pomocy tej sztuczki.

  http://globalfire.tv/nj/09en/jews/slave_trade.htm

  Olbrzymia liczba niewinnych żydówek została oszukana przez innych żydów, aby znalazły się one w burdelach. To była ich własna rasa, jaka je oszukała i sprzedawała je. Kojarzy mi się tu jeden z żydowskich rabinów, który nabrał matkę Normana Finkelsteina i okradł ją z odszkodowania za holocau$t.

  To są fakty, Victoria. To jest prawda. Sprzeciwiaj się prawdzie, jeśli chcesz, ale prawda i tak w końcu zwycięży. Zamiast obrzucać mnie mianem „antysemity” za wyciąganie oczywistych wniosków z tych znanych historycznych danych, należy pogodzić się z faktem, że większość zwykłych żydów to wydymani frajerzy i ofiary zorganizowanego żydostwa. To są główni sprawcy mojej krytyki i mojego potępienia, to rabiniczni i ideologiczni kontrolery żydów: Puppet Masters, lub „władcy dyskursu„, by użyć trafnego wyrażenia Izraela Szamira.

  To nie owce są problemem, lecz źli Pasterze. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Gerome_Jean_LeonXXSlave_Auction-237x300.jpg

  Gerome_Jean_LeonXXSlave_Auction-237x300

  Aukcja niewolników, Jean Leon Jerome, 1866. Żydzi byli czołowymi przedsiębiorcami w handlu żywym towarem, sprzedając nawet młode żydówki jako niewolnice seksualne wraz z porwanymi kobietami i dziećmi innych ras. Dziewczyny paradowały nago przed klientami i musiały otworzyć szeroko usta. Jak konie, pozwalały zaglądać sobie w zęby i dawały się ostukiwać, czy są w dobrej kondycji.

  ——————-

  Żadna grupa ludzi nie wydaje się być tak całkiem opętana obsesją seksu, jak ortodoksyjni żydzi i rabini. Jeśli porównać teksty religijne różnych religii świata, można zauważyć, że wszystkie z nich – z jednym wyjątkiem judaizmu – utrzymywały wysoki poziom moralny. Nie ma w nich wtrętów na temat kształtu piersi i penisów, prostytutek i nasienia. A judaizm ma, i to wiele.

  Rozważmy następujący fragment z hebrajskiej Biblii, co wystarczy, aby rumieniec oblał panieński policzek:

  Zapałała namiętnością do swoich zalotników, których członki były jak członki osłów, a wytrysk ich nasienia jak wytrysk ogierów. I ty zatęskniłaś za ohydnym zachowaniem się w swojej młodości, gdy Egipcjanie ściskali twoje piersi i obmacywali dziewicze twoje łono. (Ez 23, 20-21). http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/3a.jpg

  3a

  Wróćmy do Talmudu babilońskiego, a znajdziesz się nagle przeniesiona w świat gorących, niedelikatnych anegdot odnoszących się konkretnie do prostytutek i ich rabinicznych klientów (lub studentów jesziwy). Jest tak wiele tych opowieści w Talmudzie, że została na to wymyślona specjalna nazwa: Aggadah.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Aggadah

  Chociaż te pouczające anegdoty dotykają wszystkich możliwych tematów, zwykle z rabinem jako centralną postacią, seks unosi się tam jak wielka chmura. Można z pewnością uznać, że judaizm jest najbardziej obsesyjny na punkcie seksu, bardziej niż jakakolwiek inna religia na świecie.

  http://pl.scribd.com/doc/22830082/The-Passionate-Torah

  Jedna z takich historii zaczyna się tak:

  Mówili rabinowi Elazarowi ben Dordia, że nie zostawił żadnej prostytutki na świecie, do której by nie poszedł. Pewnego razu usłyszał, że istnieje pewna prostytutka w mieście nad morzem, która brała sakiewkę dinarów jako swą cenę. Zabrał więc sakiewkę dinarów i poszedł i przeszedł siedem rzek, aby do niej dotrzeć … (Traktat Avodah Zara 17a)

  Inna historia zaczyna się tak:

  Był kiedyś człowiek, który dowiedział się, że w mieście nad morzem była prostytutka, która brała czterysta złotych monet za swe usługi. Posłał jej czterysta złotych monet i określił, kiedy do niej przyjdzie. Gdy jego czas nadszedł, udał się do niej. Powiedziała mu: „Wpuścicie go!” Gdy wszedł, usiadła naga na wezgłowiu łóżka … itd. itp. (Traktat Menachot, 44a)

  Talmud jest pełen takich opowieści o rabinach i ich studentach płacących za wizyty u prostytutek. Ponieważ słowo „pornografia” dosłownie oznacza „pisanie o prostytutkach”, Talmud jest chyba jedynym zapisem tzw. pism religijnych, które można określić w dosłownym znaczeniu – jako pornograficzne. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/3b.jpg

  3b

  Nierządnica z Jerycha i dwóch szpiegów, James Tissot

  Czytamy w Talmudzie o Rahab, nierządnicy po raz pierwszy wspomnianej w Księdze Jozuego. Jedna z z najbardziej urzekających femmes fatale starożytności, na równi z Heleną Trojańską i bajeczną koryncką kurtyzaną, Lais. Wymieniona w pismach przez Demostenesa, piękna Rahab zaczęła sprzedawać swoje ciało w wieku dziesięciu lat. „Nie było księcia albo władcy, który nie spał z nierządnicą Rahab”, informuje niezmordowanie Talmud. (Traktat Zavachim 116b).

  Rabini, będący przywódcami religijnymi tamtych czasów, byli jednymi z pierwszych, którzy cieszyli się względami tej dojrzałej nimfetki. Pedofilia? Tak, Talmud jest tego pełen. Powiedziano nam o tej żydowskiej Lolicie: „Oni [rabini] zapewnili jej honorowe miejsce w tradycji żydowskiej …. Jej przeszłość jako nierządnicy nie obróciła się przeciwko niej i została niemal całkowicie zapomniana, gdy nawróciła się ona na judaizm”.

  https://sites.google.com/site/hashtaumd/contents-1/prost

  Nic się nie zmienia. Plus ça change. Pedofilia jest w porządku, jak się wydaje, jeśli zdarzy ci się być rabinem czy też Romanem Polański – ale nic z tych rzeczy, jeśli jesteś księdzem katolickim. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Lester.gif-3.gif

  Lester.gif-3

  Karykatura obrony pedofila Polanskiego i nagonki na księży katolickich

  Pedofilia nie jest jedyną perwersją seksualną, którą toleruje Talmud. Jest nim również podglądactwo. Ciekawą anegdotę opowiada tekst, jak Kahane, uczeń jesziwy, ukrywa się pod łóżkiem swojego rabina i podsłuchuje go, gdy ten kocha się ze swoją żoną. Gdy zostaje nakryty i surowo skarcony przez swego nauczyciela, który nakazuje mu opuścić pokój od razu, uczeń odmawia: „Nie, nie pójdę!„, mówi. „Bo to jest Tora i muszę się tego nauczyć!”

  Rabin jest zmuszony wziąć to pod uwagę. Szpiegostwo ludzi uprawiających seks jest chyba w porządku, jeśli motywem takiego działania jest pasja zdobywania „Wyższej Wiedzy”. (The Passionate Talmud, Introduction, p. 1).

  Inny rozdział Talmudu zajmuje się bestialstwem, seksem ze zwierzętami. Wdowom nie zaleca się trzymania psów. Dlaczego? „Ponieważ”, jak mówi jeden z rozdziałów, „istnieje pewne podejrzenie w związku z tym, że kobieta, która już zakosztowała przyjemności cielesnych może zrobić to samo ze swoim zwierzęciem”.

  Nie przesadzam, kiedy mówię, że obsesja Talmudu na tle seksu jest czymś wyjątkowym wśród wielu różnych religii świata. O dziwo, to musi być jedyny religijny tekst na świecie, jaki omawia i porównuje rozmiar penisa swoich najbardziej czczonych mędrców. (The Passionate Talmud, Introduction, p. 1).

  ————————

  Wybiegając do XXI wieku, okazuje się, że współczesny rabinat trudno traktować jako model seksualnej powściągliwości. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/brothel_big.jpg-5-300x218.jpg

  brothel_big.jpg-5-300x218

  Scena burdelowa

  Przenieśmy się z Talmudu do opracowania Ilany Hammerman In Foreign Parts: Trafficking in Women in Israel (W obcych stronach: Handel kobietami w izrahellu), a dowiesz się wstrząsających relacji o kształcie współczesnego biznesu usług seksualnych w izrahellu. Niewinne młode dziewczyny, wiele z nich nieletnich, jest porywana w Rosji i Europie Wschodniej, a potem zmuszana do życia w prostytucji w Tel Aviv. Zamknięte bez jedzenia, poddane szantażowi z użyciem gróźb i przemocy przez ich żydowskich sutenerów, te nieszczęsne dziewczyny mogą czasami spodziewać się maksymalnie sześćdziesięciu klientów dziennie. Ich najbardziej gorliwymi klientami, noszącymi czarne kapelusze i krzaczaste brody, są „religijni” ortodoksyjni żydzi biorący szabasowy rozwód ze swymi żonami.

  Oto rodzaj zadziwiającego objawienia, jakie spotykamy w szokującej książce Hammerman:

  Miałem bardzo słynnego rabina, który przyszedł i zamówił dziewczynę do seksu w pozycji na pieska i poprosił ją, aby szczekała, zeznał były właściciel burdelu przed komisją parlamentarną Knesetu. Jedna z pracujących tam kobiet, przedstawiona jako pobożna chrześcijanka, wyraża niechęć do swoich religijnych klientów: „Mieli duże czarne kapelusze, a pod nimi [inne] małe czarne kapelusze i to byli prawdziwi zboczeńcy”.

  http://jewishwhistleblower.blogspot.com/2004/12/to-knesset-committeei-had-very-famous.html

  Według raportu CNN z 1998 roku, izrahell ma obecnie najwyższy odsetek korzystania z usług prostytutek per capita na świecie. Milion wizyt prostytutek miesięcznie jest oficjalnie opłacanych, co czyni przemysł burdelowy jedną z najbardziej popularnych rozrywek tego narodu. Tysiące kobiet jest porywana rocznie, głównie z Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Uzbekistanu i Chin, i sprzedawanych do niewoli seksualnej w izrahellu. Jak pisze żydowski autor, David Weinberg, w artykule z 1998 roku o prostytucji w izrahellu, zatytułowanym Not So Holy Land: „taka sytuacja wystarczy, aby płakać z rozpaczy lub zwymiotować ze wstydu”.

  ———————-

  Żydzi mają na pewno seks w mózgu i on rzuca im się na mózg. Teraz przekazują oni swoją obsesję reszcie społeczeństwa. Wszyscy staliśmy się do pewnego stopnia zarażeni wirusem seksualnym.

  „Jestem taką maszyną seksu”, szczyci się gospodarz talk show radiowego, żyd Howard Stern. „Mógłbym wziąć kawałek drewna i przekształcić go w coś erotycznego”.

  Woody Allen, lojalny zwolennik pedofila Romana Polańskiego, został oskarżony przez jego pozostającą w separacji żonę, Mia Farrow, o seksualne wykorzystanie ich 7-letniej córki Dylan. Woody jest najbardziej dzisiaj znany ze swego genialnego dowcipu: „Nie wolno zakazywać masturbacji. To seks z kimś, kogo kochasz”.

  Hope Weissman, żydowska profesor na Wesleyan University w Connecticut, była pierwszą, która otrzymała zadanie prowadzenia wykładów z pornografii, gdzie jej studenci, mieli być „uczeni” najbardziej obscenicznych pornograficznych pism i świadkami striptease’u żydowskiej gwiazdy porno, Annie Sprinkle, jaki mógł obejmować jej słynny rutynowy numer – zezwalania ludziom zaglądania do jej pochwy z użyciem wziernika.

  W 2001 roku żydowski profesor Peter Singer stanął publicznie w obronie seksu ze zwierzętami na Uniwersytecie w Princeton, sugerując w eseju o nazwie Heavy Petting (http://www.utilitarianism.net/singer/by/2001—-.htm), że można chcieć seksu ze zwierzętami. Znów w 2001 r., społeczność żydowska w Anglii zrobiła wielkie halo z faktu, że trzy rozbierające się prostytutki zostały zaproszone do wykonania aktów erotycznych w synagodze, najprawdopodobniej z udziałem rabina podczas tego „wydarzenia” oraz w pełnym składzie „wiernych”.

  W 1998 roku, izrahellski komentator Jonathan Rosenblum zauważył, że materiał dokumentalny CNN ujawnił, iż izrahell ma obecnie najwyższy wskaźnik prostytucji w świecie, oto co miał on do powiedzenia: „Po raz kolejny antysemici przedstawiają nas jako seksualnych libertynów i zboczeńców po to, żeby podważyć nasz autorytet moralny. Dziś ochoczo przyznajemy się do tych zarzutów„. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/annie-sprinkle-cervix-01.jpg-2.jpg

  annie-sprinkle-cervix-01.jpg-2

  Annie Sprinkle (Ellen Steinberg): żydowska feministka, aktorka porno, lesbijska diva deprawacji. Masturbowała się wibratorem na scenie przed publicznością, a następnie zapraszała ludzi z widowni, aby zajrzeli do jej pochwy latarkami i wziernikiem. Opłata za ten peep-show: 5 dolarów. Spektakle Sprinkle były finansowane przez National Endowment for the Arts, mini-imperium kontrolowane przez ukrytą rękę zorganizowanego żydostwa. Amerykańscy podatnicy byli oszukiwani i dopłacali do finansowania tego parszywego seksualnego podglądactwa – ogłaszanego w reklamach jako „performance”. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/5a.jpg

  5a

  Annie i jej „żona-mąż”, zdjęcie z zaproszenia ślubnego

  Jednej rzeczy możemy być w miarę pewni: każde społeczeństwo, czy organizacja, która przyciąga obecność wielu żydów, może spodziewać się w ciągu kilku lat tego, że zostanie wprowadzona w spiralę dekadencji. Moralna anarchia z siła huraganu rozrywa blokady puszki Pandory i zła w jej wnętrzu. Widzieliśmy to w Weimarowskich Niemczech. Widzimy to, jak gromadzi się w dzisiejszej Ameryce. Widzimy to przede wszystkim w izrahellu, społeczeństwie fanatycznych osadników i wściekłych prawicowych rabinów: okupacyjnym tworze w Palestynie, jaki na pewno skazany jest na zagładę implozji od wewnątrz, co nastąpi prędzej czy później, pod presją własnych ekscesów moralnych i wojskowych. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/616.jpg

  6

  Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że zbiera się wielka burza i wisi nad nami, i że tylko przewrót wojskowy czy rewolucja może teraz uratować Amerykę. Coś może nas od tego wybawić? Uleczyć nas z duchowego raka, jaki trawi nas od wewnątrz i od niegodziwych wojen, w jakie nas wplątano wbrew naszej woli – Afganistan, Irak, Libia, Syria, a wkrótce być może Iran – w imieniu obcego państwa i jego dywersantów i agentów w Ameryce?

  Chyba że wkrótce nastąpi cud i jakiś charyzmatyczny lider pojawi się i przyjdzie nam z pomocą, jeśli nie, wtedy czeka nas z pewnością niewyobrażalnie ponura przyszłość: Przyszłość, w jakiej jedynymi pociechami pozostaną bezmyślna rozrywka, narkotyki, alkohol, odurzenie seksualne – i samobójstwo.

  Szczere najlepsze życzenia, Victoria, i powodzenia w czasach terroru i ucisku, jakie są dopiero przed nami.

  źródła:

  http://www.darkmoon.me/2013/secret-sex-life-of-the-jews-by-lasha-darkmoon/

  http://snippits-and-slappits.blogspot.ca/2013/10/secret-sex-life-of-jews.html

  przygotował: stophasbara
 • Specjalne zalecenie
  Specjalne zalecenie http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/09/jew_1750794c-300x187.jpg

  jew_1750794cSpecjalne zalecenie dla wszystkich żydów

  To jest dokument pochodzący z łap międzynarodowego żydostwa, jaki utajniono na okres prawie 50 lat.

  Specjalne zalecenie dla wszystkich żydów

  Centralna Konferencja amerykańskich rabinów na 117-stej, dorocznej konferencji, która odbyła się w Nowym Jorku w dniu 26 czerwca 1937 r., postawiła wniosek o „zwolnienie żydów ze służby wojskowej, zgodnie z najwyższą zasadą interpretacji judaizmu”.

  Nasz Talmud mówi nam, „Kiedy idziesz na wojnę, nie idź jako pierwszy, ale jako ostatni, ażebyś mógł powrócić jako pierwszy”.

  Dlaczego my, ludzie prawdziwie międzynarodowi, powinniśmy zawracać sobie głowę wzajemnymi interesami głupich narodów Gojów? My musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc wielkiemu prezydentowi, który pomógł nam tak bardzo w utworzeniu naszej kontroli. Wesprzeć projekt ustawy, gdy będzie on przedstawiony narodowi amerykańskiemu. Poprzeć Anglię i Francję, bo walczą z największym wrogiem Judei, Gojami państwa niemieckiego.

  Jesteście zobowiązani do wspierania udziału Stanów Zjednoczonych w tej świętej wojnie Judei, bez zastrzeżeń i bez strachu. Możemy powtórzyć nasze triumfy z 1918 roku, jeśli utrzymamy nasz zjednoczony front, a głupie Goje będą walczyć, gdy my będziemy robić zyski, przy pomocy naszego przyjaciela z Waszyngtonu.

  Wpływowi żydzi będą we wszystkich Komisjach Poborowych, a żydowscy lekarze będą chronić nas od służby wojskowej. Uzgodnienia te są już porobione, aby nas zwalniano, na wypadek gdyby zwolnienie z powodów religijnych nie mogło być przygotowane na czas. Zostajecie ostrzeżeni, aby się wyrzec, zanegować, odrzucić i odmówić udzielenia tych informacji, gdyby was o to pytali Goje, nawet pod przysięgą, gdyż to wskazano w Talmudzie i to jest uzasadnione dla zachowania naszej rasy.

  Komitet Centralny

  Anti-Defimation League BB

  Strona 5 całego pliku dokumentów, tu do pobrania w formacie pdf: https://www.copy.com/s/W6yma1xzBuKBp08d/exemption-of-jews-from-military-service.pdf

  FBI, Cleveland, Ohio, Akta 62-0, 13 października 1943 r. Data odtajnienia 11 lipca 1989, list od Charlesa M. Scotta, informatora, pismo okólne zawierające przypuszczalną propagandę semicką, Scott otrzymał kopię dokumentu do swej dyspozycji, jako stenograf dla Fisher Cleveland Air Craft Division, General Motors Corporation. Jego przełożony miał zrobić tę kopię, a Scott przedłożył ją do FBI, list z objaśnieniem został podpisany przez Lelanda V. Boardmana, agent specjalnego.

  źródło: http://buelahman.wordpress.com/2013/09/09/special-notice-to-all-jews/

  przygotował: stophasbara

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31